اخبار برگزیده

قابل توجه دانشجویانی که در ترم (2)5-94...

قابل توجه دانشجویانی که درس اصول وفنون مذاکره دارنند به سوالات ذیل مربوط به فصل 3و4 پاسخ دهید.                         1 هفت گام روندمراحل مذاکره از حیث زمان را بنویسید؟

                        

                         2 مراحل مذاکره از جهت اهمیت واولویت بندی اقدامات لازم بیان نمائید؟شش مرحله

                        

                         3 درچک لیست بررسی نتیجه توافق چه مواردی بایستی مد نظر باشد؟ توضیح دهید.

                        

                        4 بیشترین اعتبار منبع به چه عواملی بستگی دارد نام ببرید؟ وتوضیح دهید.

                       

                        5عوامل تاثیرگذاردر میزان اعتبار منبع پیام کدامند؟


                       6 قانون طلایی مذاکره چیست؟قواعد قانون طلایی کدامند؟

        

                       7ده مشخصه برای موفقیت در بازی مذاکره  را مشخص نمائید؟


                      8 استراتژی های فعال درمذاکره کدامند؟


                     

                     9 تاکتیک مذاکره قاطعانه را توضیح دهید؟


                     10تاکتیک زبان بازی راتوضیح دهید؟

موفق باشید

            تراز                  

                       7


قابل توجه دانشجویانی که در ترم (2)5-94...

قابل توجه دانشجویانی که در ترم (2)5-94...

قابل توجه دانشجویانی که در ترم (2)5-94...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها